tilaus- ja sopimusehdot

Suomiesports Oy: varausehdot

Suomiesports Oy (jatkossa Suomiesports) noudattaa pelipaikkojen ja tuotteiden vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas (tilaaja) on maksanut sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Maksu suoritetaan paikanpäällä tai vuokratuotteita noudettaessa tuottajalle.

Näissä varauksissa on kolme osapuolta: asiakas (tilaaja) – Suomiesports – Tuottaja

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varaus tehdään netissä, ja vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Varaus vahvistetaan mahdollisimman nopeasti ja lasku toimitetaan varaajalle. Laskutuksen hoitaa pelipaikka tai tuotteen todellinen varaaja. Suomiesports tuottaa vain varaajan ja tuottajan yhteyden. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut tuottajan hänelle mahdollisesti lähettämän laskun.

Varausta ei voi tehdä 5 päivää ennen haluttua aikaa.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostitse varaukset@suomiesports.fi osoitteeseen. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Suomiesportsille.

Toimistoajan (ma-pe 9.30-17) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Mahdollisissa varausmaksujen palautuksissa toimitaan Tuottajan omien vuokrausehtojen mukaisesti, 

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on velvollinen toimimaan vuokratuissa tiloissa Tuottajan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, sekä käyttävän vuokrattuja tuotteita Tuottajan ohjeiden mukaisesti. Tilat ja tuotteet ovat Tuottajan vakuutettuja.

Ylivoimainen este

Suomiesports tai Tuottaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä, joka ei ole johtunut Suomiesportsista tai Tuottajasta,  ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voitu estää.

Suomiesports ja Tuottaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki vuokrakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan Tuottajalle.

Oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Suomiesportsilla ja Tuottajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos vuokratun tuotteen hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido Suomiesportsia tai Tuottajaa, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lohjan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.